Glandula parotis - Endstücke + Schaltstück Große VersionBeschriftung aus
Präparat 27a: Glandula parotis (Mensch, HE, 40x)
Glandula parotis - Endstücke + Schaltstück
1. Schaltstück
2. seröse Endstücke (Azini)