Pylorus - Tunica mucosa Große VersionBeschriftung aus
Präparat 38a: Pylorus (Rhesusaffe, HE, mittel)
Pylorus - Tunica mucosa
a Tunica mucosa
b Tela submucosa
1 Foveolae gastricae
2 Glandulae pyloricae
3 Lamina muscularis mucosae
4 Musculus sphingter pylori