Tonsilla lingualis - Epithel Große VersionBeschriftung aus
Präparat 21: Tonsilla lingualis (Mensch, HE, 5x)
Tonsilla lingualis - Epithel
1. mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel
2. Sekundärer Lymphfollikel (Marginalzone)
3. Sekundärer Lymphfollikel (Reaktionszentrum)
4. artifizielle Abschilferung

Normalerweise erscheint das Reaktionszentrum eines sekundären Lymphfollikels heller als der Rand!