Tonsilla palatina - Übersicht Große VersionBeschriftung aus
Präparat 20a: Tonsilla palatina, ruhend (Mensch, HE, Übersicht)
Tonsilla palatina - Übersicht
1. Lymphfollikel
2. mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel